ياشلا كىنو تورى www.yaxla.biz 
 • قەيسەر ئەزىمەت

  قەيسەر ئەزىمەت

  ئاۋاتلىقى : 151

  قەيسەر ئەزىمەت

  تۈرى : ھىندىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 151

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • چىۋىن

  چىۋىن

  ئاۋاتلىقى : 108

  چىۋىن

  تۈرى : كۈلىۋېلىڭ

  ئاۋاتلىقى : 108

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • ۋۇ ئەپەندىنى قۇتۇلدۇرش

  ۋۇ ئەپەندىنى قۇتۇلدۇرش

  ئاۋاتلىقى : 68

  ۋۇ ئەپەندىنى قۇتۇلدۇرش

  تۈرى : جوڭگۇ-شاڭگاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 68

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • بۇ دەۋىردىكى خۇمار

  بۇ دەۋىردىكى خۇمار

  ئاۋاتلىقى : 212

  بۇ دەۋىردىكى خۇمار

  تۈرى : كۈلىۋېلىڭ

  ئاۋاتلىقى : 212

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • ئەمەت ئوڭپاي بىلەن مەمەت يەكپاي سەرگۈزەشتۈلىرى

  ئەمەت ئوڭپاي بىلەن مەمەت يەكپاي سەرگۈزەشتۈلىرى

  ئاۋاتلىقى : 180

  ئەمەت ئوڭپاي بىلەن مەمەت يەكپاي سەرگۈزەشتۈلىرى

  تۈرى : كۈلىۋېلىڭ

  ئاۋاتلىقى : 180

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • بىرەر گىپىڭ بار ئوخشىمامدۇ ؟

  بىرەر گىپىڭ بار ئوخشىمامدۇ ؟

  ئاۋاتلىقى : 171

  بىرەر گىپىڭ بار ئوخشىمامدۇ ؟

  تۈرى : كۈلىۋېلىڭ

  ئاۋاتلىقى : 171

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • ئىشخانىدىكى ئىشلار 15-16

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 15-16

  ئاۋاتلىقى : 127

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 15-16

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 127

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • ئىشخانىدىكى ئىشلار 13-14

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 13-14

  ئاۋاتلىقى : 338

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 13-14

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 338

  ۋاقتى : 2016-06-29

 • قەھىرمەن

  قەھىرمەن

  ئاۋاتلىقى : 535

  قەھىرمەن

  تۈرى : ھىندىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 535

  ۋاقتى : 2016-06-29

 • ئاتاقىساسى

  ئاتاقىساسى

  ئاۋاتلىقى : 740

  ئاتاقىساسى

  تۈرى : ھىندىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 740

  ۋاقتى : 2016-06-29

 • تەۋسىيە فىلىملەر

  MTV ناخشىلار

  تېخىمۇ كۆپ »
 • ئۆلگەنىمدە يىغلىما

  ئۆلگەنىمدە يىغلىما

  ئاۋاتلىقى : 117

  ئۆلگەنىمدە يىغلىما

  تۈرى : سۈرەتلىك خەۋەرلەر

  ئاۋاتلىقى : 117

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • ‹‹سېغىندىم ئانا››

  ‹‹سېغىندىم ئانا››

  ئاۋاتلىقى : 106

  ‹‹سېغىندىم ئانا››

  تۈرى : سۈرەتلىك خەۋەرلەر

  ئاۋاتلىقى : 106

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • خەق نېمە دەپ قالار

  خەق نېمە دەپ قالار

  ئاۋاتلىقى : 468

  خەق نېمە دەپ قالار

  تۈرى : سۈرەتلىك خەۋەرلەر

  ئاۋاتلىقى : 468

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • سىرلىق تۇمان

  سىرلىق تۇمان

  ئاۋاتلىقى : 399

  سىرلىق تۇمان

  تۈرى : سۈرەتلىك خەۋەرلەر

  ئاۋاتلىقى : 399

  ۋاقتى : 2016-06-29

 • كەچۈرەرمىدىڭ «ئۇيغۇرچە خەتلىك»

  كەچۈرەرمىدىڭ «ئۇيغۇرچە خەتلىك»

  ئاۋاتلىقى : 1657

  كەچۈرەرمىدىڭ «ئۇيغۇرچە خەتلىك»

  تۈرى : ھەرخىل پىروگراممىلار

  ئاۋاتلىقى : 1657

  ۋاقتى : 2016-06-23

 • ئەمدى يوق«ئۇيغۇرچە خەتلىك»

  ئەمدى يوق«ئۇيغۇرچە خەتلىك»

  ئاۋاتلىقى : 860

  ئەمدى يوق«ئۇيغۇرچە خەتلىك»

  تۈرى : ھەرخىل پىروگراممىلار

  ئاۋاتلىقى : 860

  ۋاقتى : 2016-06-23

 • سەندىن ئايرىلسام

  سەندىن ئايرىلسام

  ئاۋاتلىقى : 1060

  سەندىن ئايرىلسام

  تۈرى : سۈرەتلىك خەۋەرلەر

  ئاۋاتلىقى : 1060

  ۋاقتى : 2016-06-23

 • ئەڭ يېڭى كېلىن يۆتكەش

  ئەڭ يېڭى كېلىن يۆتكەش

  ئاۋاتلىقى : 2322

  ئەڭ يېڭى كېلىن يۆتكەش

  تۈرى : سۈرەتلىك خەۋەرلەر

  ئاۋاتلىقى : 2322

  ۋاقتى : 2016-06-21

 • پۇرسەت بەرگىن

  پۇرسەت بەرگىن

  ئاۋاتلىقى : 1708

  پۇرسەت بەرگىن

  تۈرى : ھەرخىل پىروگراممىلار

  ئاۋاتلىقى : 1708

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • بەك سېغىندىم

  بەك سېغىندىم

  ئاۋاتلىقى : 1073

  بەك سېغىندىم

  تۈرى : ھەرخىل پىروگراممىلار

  ئاۋاتلىقى : 1073

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • تەۋسىيە فىلىملەر

  شىنجاڭ كىنولىرى

  تېخىمۇ كۆپ »
 • ئىشخانىدىكى ئىشلار 15-16

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 15-16

  ئاۋاتلىقى : 127

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 15-16

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 127

  ۋاقتى : 2016-06-30

 • ئىشخانىدىكى ئىشلار 13-14

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 13-14

  ئاۋاتلىقى : 338

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 13-14

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 338

  ۋاقتى : 2016-06-29

 • ئىشخانىدىكى ئىشلار 11-12

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 11-12

  ئاۋاتلىقى : 399

  ئىشخانىدىكى ئىشلار 11-12

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 399

  ۋاقتى : 2016-06-29

 • ئىشخانىدىكى ئىشلار

  ئىشخانىدىكى ئىشلار

  ئاۋاتلىقى : 2568

  ئىشخانىدىكى ئىشلار

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 2568

  ۋاقتى : 2016-06-26

 • ماشىنا قاتىل

  ماشىنا قاتىل

  ئاۋاتلىقى : 1508

  ماشىنا قاتىل

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 1508

  ۋاقتى : 2016-06-11

 • مۇھەممەت 2008- يىلدا

  مۇھەممەت 2008- يىلدا

  ئاۋاتلىقى : 949

  مۇھەممەت 2008- يىلدا

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 949

  ۋاقتى : 2016-05-31

 • نەسىردىن ئەپەندى (كونا نۇسخىسى)

  نەسىردىن ئەپەندى (كونا نۇسخىسى)

  ئاۋاتلىقى : 2050

  نەسىردىن ئەپەندى (كونا نۇسخىسى)

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 2050

  ۋاقتى : 2016-05-11

 • خۇشال زامان

  خۇشال زامان

  ئاۋاتلىقى : 1486

  خۇشال زامان

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 1486

  ۋاقتى : 2016-04-30

 • ساھىپجامالنىڭ ئۆلۈمى چۈشۈرەلەيسىز

  ساھىپجامالنىڭ ئۆلۈمى

  ئاۋاتلىقى : 1524

  ساھىپجامالنىڭ ئۆلۈمى

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 1524

  ۋاقتى : 2016-04-30

 • ئۇر توقماق

  ئۇر توقماق

  ئاۋاتلىقى : 3154

  ئۇر توقماق

  تۈرى : شىنجاڭ كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 3154

  ۋاقتى : 2016-04-10

 • تەۋسىيە فىلىملەر

  ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  تېخىمۇ كۆپ »
 • رىقابەتكە تولغان يول

  رىقابەتكە تولغان يول

  ئاۋاتلىقى : 531

  رىقابەتكە تولغان يول

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 531

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • كاتتا ئادەم

  كاتتا ئادەم

  ئاۋاتلىقى : 576

  كاتتا ئادەم

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 576

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • ھەرىكەت - ئىزدەش

  ھەرىكەت - ئىزدەش

  ئاۋاتلىقى : 487

  ھەرىكەت - ئىزدەش

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 487

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • دوسلۇق ئەفسانىسى

  دوسلۇق ئەفسانىسى

  ئاۋاتلىقى : 418

  دوسلۇق ئەفسانىسى

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 418

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • قانات

  قانات

  ئاۋاتلىقى : 303

  قانات

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 303

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • پەيشەنبىدىن پەيشەنبىگىچە

  پەيشەنبىدىن پەيشەنبىگىچە

  ئاۋاتلىقى : 461

  پەيشەنبىدىن پەيشەنبىگىچە

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 461

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • ئالدانغان كۆڭۈل

  ئالدانغان كۆڭۈل

  ئاۋاتلىقى : 441

  ئالدانغان كۆڭۈل

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 441

  ۋاقتى : 2016-06-19

 • تەلۋە ئەمەسمەن

  تەلۋە ئەمەسمەن

  ئاۋاتلىقى : 665

  تەلۋە ئەمەسمەن

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 665

  ۋاقتى : 2016-06-15

 • ساداقەت

  ساداقەت

  ئاۋاتلىقى : 893

  ساداقەت

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 893

  ۋاقتى : 2016-06-08

 • قەشقەر

  قەشقەر

  ئاۋاتلىقى : 828

  قەشقەر

  تۈرى : ئۆزبىكىستان كىنولىرى

  ئاۋاتلىقى : 828

  ۋاقتى : 2016-06-08

 • تەۋسىيە فىلىملەر

  ھىندىستان كىنولىرى

  تېخىمۇ كۆپ »